DAAN - zien, bieden, hebben!

ALGEMENE VOORWAARDEN:
 
Algemene voorwaarden van de volgende DAAN vennootschappen:
1. Nederland: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Daan Auctions (Nederland) B.V., statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland) en kantoorhoudende te Amsterdam, De Ruijterkade 107-4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer: 516.15.584;
2.België: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Daan Auctions, gevestigd te 1831 Brussel (België) aan het adres Pegasuslaan 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 897.802.207

Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding met de Koper/Gebruiker.

1.    Definities

Aanvaarding: de verklaring van Daan aan de Gebruiker dat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur;
Bieding: een door Gebruiker op de Website uitgebracht onherroepelijk aanbod op Zaken;
Combinatiekavel: een  samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild;

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
Consumentenkoop: de overeenkomst bedoeld in artikel 7:5 lid 1 BW, zijnde de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een Verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een Koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Curator: door de Rechtbank aangestelde beheerder en vereffenaar van een faillissementsboedel, die opdracht heeft gegeven aan Daan om Zaken namens hem/haar te verkopen;
Derde: degene die, anders dan de Curator, opdracht heeft gegeven aan Daan om Zaken namens hem/haar te verkopen;
Executoriale veiling: een door Daan georganiseerde veiling in opdracht van een Pandhouder, hypotheekhouder of Curator;
Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de Websites heeft geregistreerd met het doel een bieding uit te brengen op zaken die Daan namens derden, een Curator of een Pandhouder te koop aanbiedt;
Gebruikersovereenkomst: overeenkomst tussen Daan en Gebruiker die wordt gesloten door Registratie en Gebruiker het recht geeft Biedingen op Kavels die op de Websites worden aangeboden uit te brengen;
Handelaar: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;
Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper;
Kavel: een of meerdere zaken die gezamenlijk in één kavel op de Websites van Daan te koop worden aangeboden;
Koopprijs: het bedrag van de hoogste Bieding na Aanvaarding, te vermeerderen met omzetbelasting, Opgeld en eventuele overige kosten;
Koper: de Gebruiker waarvan de Bieding is aanvaard;
Modelformulier voor herroeping:  het op de websites van Daan geplaatste Europese modelformulier voor herroeping;
Openbare veiling: een verkoopmethode waarbij zaken of diensten door middel van een transparante competitieve biedingsprocedure onder leiding van een Veilingmeester door de Handelaar worden aangeboden aan onder andere Consumenten, die persoonlijk aanwezig zijn op de veiling of daartoe de mogelijkheid hebben gekregen, en waarbij de winnende Bieder zich verbindt de zaken of diensten af te nemen;
Opgeld: Daan brengt bij de Koper Opgeld in rekening ter hoogte van een percentage over de Bieding, vermeerderd met omzetbelasting. De hoogte van het op de betreffende veiling van toepassing zijnde Opgeld wordt op de Website(s) vermeld in de omschrijving van de veiling en/of in de omschrijving van ieder Kavel;
Recht van ontbinding: het recht van de Consument om de Koopovereenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW te ontbinden;
Registratie: het volledig invullen van het op de Websites aanwezige registratieformulier, waardoor het mogelijk wordt een Bieding te doen;
DAAN services: Daan services, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te  De Ruijterkade 107-4, 1011 AB Amsterdam;
Veilingmeester: de persoon die namens Daan (rechts-)handelingen verricht;
Verkoper: de Curator, Pandhouder of Derde zoals aangegeven op de Websites. Daan heeft met Verkoper een bemiddelingsovereenkomst gesloten waarbij Verkoper aan Daan de opdracht geeft te bemiddelen bij het door middel van een veiling tot stand brengen van een of meerdere koopovereenkomsten tussen Verkoper en Koper;
Websites: www.daanauctions.com, www.daanauctions.nl, www.daanauctions.ie, www.daanauctions.be, www.daanveilingen.nl, www.daanveilingen.com, www.daanveiling.nl, www.daanveiling.com, www.daanauctions.nl, www.daangroup.eu en alle overige Websites die op naam van Daan geregistreerd staan en worden gebruikt voor de betreffende veiling;
Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één Kavel, worden geveild;

2.    De Gebruikersovereenkomst.
2.1.    De Gebruikersovereenkomst komt slechts tot stand door Registratie en is niet overdraagbaar.
2.2.    Daan biedt Gebruiker de mogelijkheid via een internetveiling biedingen te doen op de Zaken (verkoop bij opbod). Biedingen vinden plaats exclusief omzetbelasting en Opgeld en eventuele overige kosten, tenzij anders bij de betreffende kavel vermeld op de Websites.
2.3.    Gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de Registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting Daan per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Indien Gebruiker dit nalaat, is Daan gerechtigd € 25,- administratiekosten bij Gebruiker in rekening te brengen.
2.4.    Daan is gerechtigd zonder opgaaf van redenen Registratie te weigeren en/of te beëindigen.
2.5.    Daan is gerechtigd een veiling eerder of later dan op de Websites staat vermeld te laten beginnen of te beëindigen. Voorts is Daan gerechtigd de datum waarop de uitleverdag plaatsvindt te wijzigen.
2.6.    Daan sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect op enige wijze ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de Gebruikersovereenkomst, de Koopovereenkomst en het gebruik van de Websites, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Daan. Meer in het bijzonder aanvaardt Daan in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door Gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de Websites (volledig) te gebruiken;
- het niet voldoen van de zaken aan de specificaties zoals vermeld op de Websites;
- het feit dat de informatie op de Websites onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software;
- het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de Websites, van Daan door een derde, en
- handelingen van Verkoper nadat Gebruiker daarmee een Koopovereenkomst heeft gesloten.

3.    De Koopovereenkomst en levering
3.1.    De Koopovereenkomst komt tot stand door Aanvaarding waarbij Verkoper de Zaken verkoopt aan Koper gelijk Koper van Verkoper de Zaken koopt tegen betaling van de Koopprijs.
3.2.    Het risico van de Zaken gaat over op moment van Aanvaarding.
3.3.    Levering van de Zaken vindt plaats op een door Daan te bepalen plaats en tijd door bezitsverschaffing, doordat aan Koper toegang wordt verschaft tot de ruimte waarin de Zaken zich bevinden en Koper bovendien via Daan toestemming heeft gekregen van de Curator of de Derde om de Zaken uit die ruimte te verwijderen en dit vervolgens doet, of doordat Daan deze Zaken voor Koper’s rekening en risico voor een beperkte, vooraf overeengekomen duur opgeslagen houdt.
3.4.    Indien de Zaken door een transporteur worden opgehaald uit de ruimte waarin de Zaken zich bevinden, vindt de levering aan Koper plaats op het moment waarop de transporteur toegang wordt verschaft tot de ruimte waarin de Zaken zich bevinden en transporteur bovendien via Daan toestemming heeft gekregen van de Curator of de Derde om de Zaken uit die ruimte te verwijderen en dit vervolgens doet.
3.5.    Indien een Zaak is verkocht aan een Consument en ter zake het onder artikel 6 van deze voorwaarden omschreven Herroepingsrecht van toepassing is, vindt de Levering plaats op het moment dat de Consument,  niet zijnde de vervoerder, de Zaak in ontvangst neemt. 
3.6.    Koper dient bij het ophalen van de gekochte Zaken de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen en dient aanwijzingen van Daan op te volgen. Indien het nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient Koper daarvoor op eigen kosten op vakkundige wijze zorg voor te dragen. Koper is aansprakelijk voor alle als gevolg van het afhalen van de gekochte Zaken veroorzaakte schade en zal Daan en Verkoper vrijwaren voor alle schade die derden ter zake lijden.

4.    Facturering en betaling
Daan services verzendt een factuur voor de Koopprijs, te vermeerderen met omzetbelasting, Opgeld en eventuele overige kosten aan Koper. Koper dient de factuur tijdig te voldoen binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en op de wijze zoals vermeld op de factuur.

5.    Ontbinding
5.1.    Indien Koper zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet nakomt, verkeert Koper direct in verzuim en heeft Verkoper het recht de Koopovereenkomst per direct te ontbinden door middel van een per brief of per e-mail te verzenden verklaring (al dan niet via Daan). Dit geldt in ieder geval voor de volgende (niet limitatief opgesomde) verplichtingen van Koper:
- het niet tijdig betalen van de Koopprijs en het Opgeld;
- het niet tijdig ophalen van de Zaken;
- het weigeren van de levering;
- het niet verstrekken van de voor levering benodigde informatie.
5.2.    Indien Koper verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet nakomt, staat het Daan en/of Verkoper vrij de zaken direct aan een ander te verkopen, zonder dat Daan en/of Verkoper tot enige (schade-) vergoeding is/zijn gehouden. Bovendien is Koper verplicht alle als gevolg van zijn tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Daan en/of Verkoper geleden schade aan Daan en/of Verkoper te vergoeden.
5.3.    Indien Koper de koopprijs niet tijdig betaalt dan wel de gekochte Zaken niet tijdig en/of niet volledig afneemt, is Daan gerechtigd incassokosten c.q. administratieve kosten in rekening te brengen ter hoogte van minimaal 16% van de Koopprijs. Daarnaast is Daan gerechtigd opslag- en verwijderingskosten bij Koper in rekening te brengen indien de gekochte Zaken niet tijdig en/of niet volledig worden opgehaald.
5.4.    Indien de Koopovereenkomst op de voet van het bepaalde in lid 1 van dit artikel door Daan of Verkoper wordt ontbonden, blijft Koper verplicht het Opgeld aan Daan te voldoen, te verhogen met € 12,50 administratiekosten en omzetbelasting.
5.5.    Recht van gunning: Verkoper (dan wel Daan namens Verkoper) heeft te allen tijde eenzijdig het recht de koopovereenkomst te ontbinden tot het moment waarop de levering plaatsvindt. Indien Koper op dat moment de Koopprijs reeds heeft voldaan, zal de Koopprijs worden gerestitueerd. Indien Verkoper (dan wel Daan namens Verkoper) de overeenkomst ontbindt voordat de levering heeft plaatsgevonden, is Verkoper en/of Daan niet gehouden tot vergoeding van als gevolg van de ontbinding door Koper geleden schade.

6.    Herroepingsrecht 
6.1.    Een Consument heeft conform artikel 6:230o lid 1 BW gedurende maximaal veertien dagen het Recht van Ontbinding bij iedere overeenkomst die voortvloeit uit een Online veiling van Daan, niet zijnde een Executoriale veiling, Openbare veiling of verbintenis uit overeenkomst waarbij de verbintenis van de Consument tot betaling ten hoogste 50 euro bedraagt.
6.2.    De in artikel 6.1 vermelde termijn van retournering gaat in vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen, of
a) als de Koper in eenzelfde Koopovereenkomst  meerdere roerende zaken heeft gekocht: de dag waarop de Koper of een door hem aangewezen derde, het laatste Kavel heeft ontvangen;
b) als de levering van een Kavel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

7.    Verplichtingen Consument bij het herroepingsrecht.
7.1.    De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak.
7.2.    De Consument zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
7.3.    De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Kavel als een behandeling van de Kavel  verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
7.4.    Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de termijn van 14 dagen door middel van het op de websites van Daan te vinden modelformulier voor herroeping aan Daan.

8.    Verplichtingen Verkoper bij het herroepingsrecht.
8.1.    De Verkoper vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6:230o BW onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief eventuele leveringskosten door Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product. De Verkoper is niet verplicht bijkomende kosten terug te betalen indien de Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere dan de door Daan aangeboden standaardlevering. 
8.2.    Tenzij de Verkoper heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, kan de Consument eerst nakoming vorderen van de in 8.1 bedoelde verbintenis nadat de handelaar de zaken heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

9.    Garantie, vrijwaring en kwijting
9.1.    Daan en/of Verkoper verstrekken met betrekking tot de Zaken en eventuele aanspraken daarop van derden geen enkele garantie van welke aard dan ook. Koper doet afstand van haar rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze bepalingen niet van dwingend recht zijn.
9.2.    De Zaken worden verkocht in de staat waarin ze op de datum van Aanvaarding verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Daan en/of Verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid of verkoopbaarheid. Koper dient de staat van de Zaken nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren. Daan en/of Verkoper kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld wegens eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de omschrijving van een kavel. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of de verkrijgende derden, geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of verrekening met de koopprijs.
9.3.    Indien ten aanzien van de Zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehoud, en/of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en/of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is Koper gehouden de betreffende Zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Daan aan die derden af te geven, dan wel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de Zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Daan worden geretourneerd, heeft Koper recht op teruggaaf van de Koopprijs die voor de betreffende Zaken is betaald, en geldt de Koopovereenkomst aangaande die Zaken als ontbonden, zonder dat Daan en/of Verkoper tot enige (schade)vergoeding is of zijn gehouden jegens Koper.
9.4.    Koper vrijwaart Daan en/of de Verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen Verkoper en Koper gesloten Koopovereenkomst.
9.5.    In het geval de Curator de Verkoper is, is het bepaalde in artikel 7:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

10.    Privacy
10.1.    Daan neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.
10.2.    Door Registratie op de Website geeft Gebruiker aan Daan toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens
10.3.    Daan zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast is Daan bevoegd deze gegevens te verstrekken aan Verkoper en eventuele hulppersonen van Daan en Verkoper. Daan zal deze gegevens niet zonder toestemming van Gebruiker aan overige derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Daan volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

11.    Links
11.1.    De Websites kunnen links naar andere sites bevatten. Daan heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites.
11.2.    Daan is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door bezoekers van haar Websites uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, ten gevolge van het gebruik of bezoek van de in artikel 8.1 bedoelde links.

12.    Slotbepalingen
12.1.    De ongeldigheid, nietigheid, of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de Gebruikersovereenkomst of de Koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van die betreffende overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.
12.2.    Gebruiker en Koper doen voor zover dit wettelijk mogelijk is afstand van hun recht de Gebruikersovereenkomst en/of Koopovereenkomst voor zoveel mogelijk te vernietigen dan wel te ontbinden.
12.3.    De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van Gebruiker/Koper, wordt door Daan en/of Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
12.4.    Daan kan, naast deze algemene voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voor de veiling, althans voor de veiling van de Zaken waarop zij betrekking hebben via de Websites ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van Daan strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden. De voorwaarden die Daan op de Websites stelt omtrent het inschrijven, bieden, betalen, ophalen en bezorgen zijn naast de in deze algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking met de Koper/Gebruiker.
12.5.    Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een schriftelijke verklaring die door een bevoegde vertegenwoordiger van Daan is ondertekend en voor akkoord door Gebruiker is geparafeerd.
12.6.    Daan behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de Gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden algemene voorwaarden zullen dan alle voorgaande algemene voorwaarden vervangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Daan.
12.7.    Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst altijd bepalend.
12.8.    De Gebruikersovereenkomst en de Koopovereenkomst alsmede deze algemene voorwaarden wordt beheerst door Nederlands recht.
12.9.    Ten aanzien van alle geschillen die ontstaan met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst en de Koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden is slechts de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd.